Produkt dnia
Dlaczego czystość?
Dlaczego czystość?

22,00 zł

szt.
Warto naprawiać małżeństwo
Warto naprawiać małżeństwo

35,00 zł

szt.
Ostateczna bitwa o rodzinę
Ostateczna bitwa o rodzinę

40,00 zł

szt.
Krokodyl dla ukochanej
Krokodyl dla ukochanej

22,00 zł

szt.
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

„SKLEP PULIKOWSKI JACEK DOBRO RODZINY”

STANOWIĄCY O ZASADACH I TRYBIE WYKONYWANIA PRAW KONSUMENTA BĘDĄCEGO STRONĄ UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI TOWARU ALBO DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ NA KONSUMENTA. 

Wstęp:

Sklep „Pulikowski Jacek Dobro Rodziny” wyraża troskę o prawa konsumenta. Właściciel sklepu stanowi niniejszy Regulamin Sklepu w pełnym poszanowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Praw Konsumenta, w celu pełnej transparentności praw konsumenckich.

Na mocy prawa Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Natomiast postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo w stosowaniu mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

 1. Podstawa prawna niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego:
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, OJ L 328, 18.12.2019, s. 7–28.
 2. Dyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U. L 080 z 18.3.1998, s. 27, z późn. zmianami).
 3. Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 40).
 4. Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania art. 6a dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom, OJ C 526, 29.12.2021, p. 130–140.
 5. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39, z późn. zmianami).
 6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U.2021.275 t.j. z dnia 2021.02.11).
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (OJ L 304, 22.11.2011, p. 64–88, z późn. zmianami).
 8. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zmianami);
 9. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 z późn. zmianami).
 1. Definicje:
 1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający rejestrację Konta;
 4. Formularz kontaktowy – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą;
 5. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 6. Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 8. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę stanowiący portal stanowiący zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Konto pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 9. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę do wyboru przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail albo poczty tradycyjnej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
 10. Opinie – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca dodawanie przez Usługobiorców opinii, ocen i komentarzy dotyczących Sklepu Internetowego, Produktów oraz zawartych Umów Sprzedaży;
 11. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego „Pulikowski Jacek Dobro Rodziny”;
 13. Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: sklep.jacekpulikowski.pl;
 14. Sprzedawca i Usługodawca – Jacek Pulikowski, Biskupice, 62-007, ul. Jęczmienna 14 , NIP: 7821331084;
 15. adres sklepu internetowego, pod którym prowadzona jest działalność sklepu internetowego: sklep.jacekpulikowski.pl, adres poczty elektronicznej: j.pulikowski@op.pl oraz numer telefonu: +48 609293414
 16. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460);
 17. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 18. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 19. Usługodawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną;
 20. Usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 22. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
 24. Siedziba - siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SPIS TREŚCI:

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU;
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE;
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM;
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT;
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU;
 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI;
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR;
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY;
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH;
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW;
 11. OPINIE O PRODUKTACH; 
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

III. Postanowienia Regulaminu:

§ 1

 • PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają tryb i zasady wykonywania prawa konsumenta będącego stroną umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru albo dostarczenia usługi cyfrowej na konsumenta.
 2. Regulamin określa w szczególności sposób korzystania z Sklepu internetowego, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 3. Niniejszy Regulaminem stanowi integralną część łączącej strony umowy.
 4. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest niezbędne, a zawarcie umowy jest potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego.
 5. Jakiekolwiek zachowania Stron umowy sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 2

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy o nazwie „Pulikowski Jacek Dobro Rdzoiny” jest dostępny pod adresem internetowym sklep.jacekpulikowski.pl, adres poczty elektronicznej: j.pulikowski@op.pl oraz numer telefonu: +48 609293414
 2. „Sklep Pulikowski Jacek Dobro Rodziny” prowadzony jest przez Jaceka Pulikowskiego  z siedzibą w Biskupicach, 62-007, ul. Jęczmienna 14, NIP: 7821331084, email: j.pulikowski@op.pl
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, a także do osób prawnych korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowiące oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu , składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i Regulaminie znajdujących się na stronie internetowej Sklepu Pulikowski Jacek Dobro Rodziny.

 

§ 3

 • USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
 2. Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, Newsletter, Opinie oraz Polecenie Produktu.
 3. Usługi elektroniczne wskazane w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu należy rozumieć jako:
 4. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji należy podać następujące dane Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania do Usługodawcy.
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
 6. Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 7. Formularz Kontaktowy – korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po wypełnieniu Formularza Kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” lub na stronie wybranego Produktu pod przyciskiem „Zapytaj o produkt” oraz kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej oraz treści wiadomości. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 8. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięciu pola akcji oraz potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Newsletter można także zamówić się przez zaznaczenie odpowiedniego wyboru w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.pulikowski@op.pl lub też pisemnie na adres: ul.  Jęczmienna 14, kod pocztowy: 62-007, Poznań.
 9. Opinie – korzystanie z Opinii jest możliwe tylko dla Usługobiorców, którzy zawarli Umowę Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Dodanie opinii możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – przejściu do zakładki z opiniami na stronie wybranego Produktu, wpisaniu nazwy Usługobiorcy i treści opinii oraz kliknięciu pola „Wyślij”. Usługobiorca korzystając z Usługi Elektronicznej Opinie obowiązany jest podawać wyłącznie rzetelne oraz prawdziwe informacje. Usługobiorcy zabrania się zamieszczania opinii o charakterze obraźliwym lub niezgodnych ze stanem faktycznym. Usługa Elektroniczna Opinie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dokonania oceny za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Usługi Elektronicznej przez Usługobiorcę. Uwidocznienie opinii wystawionej przez Usługobiorcę na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszego zatwierdzenia opinii przez Usługodawcę.
 10. Polecenie Produktu – korzystanie z Polecenia Produktu rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Klienta pola „Poleć znajomemu” znajdującego się na stronie wybranego Produktu w Sklepie Internetowym. Polecenie Produktu następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – podaniu adresu poczty elektronicznej osoby trzeciej, której Produkt ma zostać polecony, a także adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy oraz kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Wyślij”. Na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wysłana zostanie ze Sklepu Internetowego automatyczna wiadomość zawierająca informację o danym Produkcie wraz z zaproszeniem do złożenia Zamówienia. Usługa Elektroniczna Polecenie Produktu świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą polecenia Produktu za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania polecania za jej pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 12. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 13. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 14. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.
 15. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie polskie złote zawierając podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 16. Umowy Sprzedaży może być przeprocesowana i zawarta poza Sklepem Internetowym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W danym przypadku zawarcie Umowy Sprzedaży powinno być potwierdzone na trwałym nośniku umożliwiającym odtworzenie porozumień umownych w celach dowodowych, natomiast same warunki Umowy ustalone zostają indywidualnie między Klientem a Sprzedawcą, a ich postanowienia mogą różnić się od postanowień niniejszego Regulaminu, tak jak szczegóły oferty przygotowanej na ich podstawie.
 17. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 18. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza elektronicznie jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 19. Z momentem otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 20. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 4

 • SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 1. Termin płatności:
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A. (Autopay.pl)
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Autopay.pl
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu autopay.pl
 4. Sprzedawca wskazuje poniżej wszystkie możliwe sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym:
 5. W każdym przypadku Klient informowany jest o aktualnych sposobach płatności w trakcie składania Zamówienia, a także w zakładce informacyjnej „Formy płatności”.
 6. Dostępność wybranych sposobów płatności może różnić się w zależności od rodzaju bądź wartości produktu i zamówienia.
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca nie profiluje Kupujących w celu personalizowania cen w Sklepie Internetowym.

 § 5

 • KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są przedstawione Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Czas realizacji zamówienia”, „Formy płatności”, „Koszt dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca umożliwia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: Przesyłka pocztowa ekonomiczna lub priorytet, przesyłka kurierska z odbiorem w paczkomacie.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia Strony ustaliły inny termin.
 4. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 dni roboczych.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 6

 • PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Regulamin określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z właściwym prawem unijnym.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 5. Reklamacja może zostać złożona w szczególności:
  1. pisemnie na adres: Jacek Pulikowski, Biskupice, 62-007, ul. Jęczmienna 14,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.pulikowski@op.pl
  3. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji powinien nastąpić na adres: j.pulikowski@op.pl : Jacek Pulikowski, Biskupice, 62-007, ul. Jęczmienna 14.
 6. Klientowi zaleca się podanie w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
  2. żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację – przekazanie danych ułatwi i przyspieszy proces reklamacji.
  4. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 8. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 § 7

 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
  DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy z następującymi danymi kontaktowymi: (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Konsument posiada następujące możliwe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Sprzedawca informuje ponadto, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która to stanowi kompleksowy punkt obsługi Klienta, umożliwiający pozasądowe rozstrzygnięcie sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych.

 § 8

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres: ul. Jęczmienna 14, kod pocztowy: 62-007, Biskupice
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.pulikowski@op.pl
 3. Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres ul. Jęczmienna 14, kod pocztowy: 62-007, Biskupice
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku numer 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik numer 1 niniejszego Regulaminu.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:
  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
  2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 9. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Produkty – treści cyfrowe lub usług cyfrowe: W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
  2. zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  3. wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów prawnie regulowanych.
 13. Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik numer 2 Regulaminu Sklepu Internetowego z dnia 01 stycznia 2023 roku.

 § 9

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH,
  POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH,
  POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Szczegółowe postanowienia o ochronie danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego.

 § 10

 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy § 11 Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie stosunku do Klienta lub Usługobiorcy niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. dla umów zawartych od tego dnia w stosunku do niebędących także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wskazanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Sprzedawca ma ponadto prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy właściwego oświadczenia.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy / Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy / Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty dwustu złotych.
 6. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę / Klienta w stosunku do Usługodawcy / Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży.
 7. Usługodawca / Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 § 11

 • OPINIE O PRODUKTACH
 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i Korzystającym z Sklepu Internetowego dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym.
 2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego, w tym także za pomocą zewnętrznej opcji albo może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko i wyłącznie przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu w odniesieniu do faktycznie zakupionego Produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
 5. Dodawanie opinii nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 7. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego lub pośrednio w zewnętrznym serwisie przetwarzającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i o którym informuje Kupującego.
 8. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
  1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę.
  2. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt.
  3. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
  4. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej udostępniając w ten sposób formularz opinii Klientowi.
  5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 9. Wszelkie uwagi w sprawie opinii mogą być zgłaszane jak w przypadku procedury reklamacyjnej regulowanej w niniejszym Regulaminie.
 10. Sprzedawca nie zamieszcza, ani nie zaleca bądź nie zleca zamieszczania osobie trzeciej nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów.
 11. Sprzedawca udostępnia zarówno pozytywne i negatywne opinie.
 12. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 § 12

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy są w języku polskim, a język polski jest językiem wykładni umów w przypadku wątpliwości bądź sporów.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 t.j. z dnia 29.06.2022 r. z późn. zm), z uwzględnieniem Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 t.j. z dnia 21.02.2020 r. z późn. zm.), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 3. Wszelkie informacje przekazane przez Klienta Operatorowi jako sugestie dotyczące ulepszeń, wprowadzenia nowych funkcjonalności mają charakter dobrowolnych i ich przekazanie Operatorowi, o ile strony nie postanowią inaczej na drodze odrębnych porozumień, oznaczają zrzeczenie się praw do praw, licencji czy udziałów w korzyściach osiągniętych na drodze eksploatacji powstałych ulepszeń lub nowych produktów.
 4. Wszelkie powstałe spory, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby właściciela Sklepu Internetowego.
 5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powoduje nieważności całego Regulaminu, lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia Regulaminu, w miejsce którego wejdą najbliższe intencjom stron ważne postanowienia.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2023 roku dla wszystkich aktualnych Klientów korzystających z Sklepu Internetowego.

Sklep Pulikowski Jacek Dobro Rodziny

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl